Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Kræmmervængegaard
Kræmmervængegaard ligger på Skovhusevej 36. Den har matr. nr. 12a og ejes af Jonna og Carsten H. Nielsen. Den har altid været en enligt liggende gård, sandsynligvis altid ligget der, hvor den ligger nu.

Jens Lauridsen, storkøbmanden (kræmmeren) i Præstø købte den eller fik den af kongen o. 1670. Han havde lånt kongen mange penge under svenskekrigene. Som afdrag fik Jens Lauridsen forpagtningen af Vordingborg Len (amt) kvit og frit 1664-70. Da det kneb med afdragene, fik han forpagtningen af Lekkende og Beldringe i yderligere 6 år. Han fik også noget jord omkring Nysø, hvor han byggede sin hovedbygning, samt Kræmmervænge og Vallebogården.

I 1689 arver sønnen Laurids Lauridsen Nysø og dermed også Kræmmervænge. 1720 overgår de til søster og svoger Anne M. og Johann Voigt.

Fæsteren på Kræmmervænge hed i 1712 Jacob Jørgensen. Han har i 1740 afstået fæstet til Bernt Olsen. Denne var gift med Maren Christensdatter fra Skibinge. Da hun døde i 1755, blev han gift med Birthe Jørgensdatter fra Ugledige. Hun blev i 1766 henrettet for at have ombragt sine 2 børn avlet med stedfaderen Jens Krog. Begge blev henrettet på retterstedet i Ugledige.

I 1767 overtog Morten Hansen, der ellers havde haft en mindre gård, Egevangsgård, i Sandvig, den noget større Kræmmervængegård; men han døde i 1775, og Ole Hansen havde den et par år inden Ole Nielsen overtog den. Morten Hansens enke Kirsten Olsdatter giftede sig med dem begge.

Mens Ole Nielsen var fæster overtog den stenrige Reiersen, der er storaktionær og direktør i Asiatisk Kompagni, Nysø og Oremandsgaard i 1783. 2 år senere overtog han også Lilliendal og Høvdingsgaard.

Da Reiersen døde i 1795, blev Nysø og Lilliendal solgt hver for sig. Da Lilliendal havde de andre gårde i Skovhuse, blev Kræmmervænge (og Vallebogården) solgt sammen med Lilliendal.

Ved udskiftningen blev der oprettet 3 husmandssteder ved Skovhusegade med jord vest for Skohusevej. De blev kaldt for Kræmmervænge Huse. De fik matr. nr. 17, 18 og 19. De 3 fæstere hed Jens Hansen, Rasmus Trave og Jens Mortensen. De var der alle 3 fra 1805-11, de 2 x Jens var der betydelig længere. Senere blev husene til Ll. Skovhuse sammen med de andre husmandssteder i den ende af Skovhuse.

Kirstine Hemmingsdatters 2 mænd

Ole Nielsen fortsatte som fæster til sin død i 1804. Ny fæster blev Peder Frandsen fra Skovbækgård fra Ellerød. Peder Frandsen døde imidlertid allerede i 1812. Hans enke Mette Kirstine Hemmingsdatter blev gift med den nye fæster Hans Nielsen fra Snertinge. Da han døde i 1835 fæstede Mette Kirstine i 3 år til sønnen af første ægteskab Hemming Pedersen kom til. Han havde ellers fæstet Lerbakkegård i Stårby.

Han døde i 1849, og så var der igen en enke på gården, Karen Pedersdatter. Hun fortsatte til 1863; blev efterfølgende boende på gården, da godsforvalter Christian Mogensen overtog fæstet; men han blev boende i godsforvalterboligen på Lilliendal. Han havde bestyrer på og købte den til arvefæste i 1880; men i 1896 solgte de den tilbage til Lilliendal og i 1898 blev Knud Godtfredsen fra Mern forpagter.

Karens Brugs

I 1897 blev matr. nr. 12 b udskilt. Der boede en Fritzen; men i 1902 overtager tømrer Hans Rasmussen. Han oprettede også en købmandsforretning ved siden af sin tømrerforretning. Datteren Karen var ekspeditrice i den i 1911. I 1921 var hun blevet uddelerske. Så da er købmandsforretningen blevet til en brugsforening. Den lå på Skovhusegadegade 1, ikke at forveksle med husholdningsforeningen på Skovhusegade 39.  Karen var uddeler til brugsen blev nedlagt omkring 1970.

Familien Nielsen og Johansen

I 1920 blev ladefogeden på Lilliendal Jens Peder Nielsen forpagter. Han blev i 1940 afløst af sønnen Kaj Nielsen.

Kaj Nielsen byttede i 1947 gård med Martin Johansen, så Kaj blev gårdejer på Skovhusegade 27 og Martin blev forpagter. Han blev også sognerådsformand. Det sidste gav ham problemer, så han måtte have bestyrer, Holger Nielsen, de sidste 3 år af forpagtningsperioden.

I 1956 overtager brødrene Erik og Ejner Plougman Nielsen fra Ø. Egesborg forpagtningen. Erik er gift med Birgit. 1964 forpagter Poul Petersen Kræmmervænge. Han har været møller på Fugle-bjerg Lund Mølle og gift med Inger Margrethe Boberg født Nielsen fra Tolstrupgården. De har sønnen Bent Boberg Bovbjerg. Inger Margrethe var økonomaassistent på plejehjemmet Rosenvang.

1972 overtager Lilliendal selv driften af jorden og skytten Jørgen Bjørn Jeppesen og Birthe N. Jeppesen flytter ind. I 1995 køber de Tolstrupgården.  Jonna og Carsten H. Nielsen købte Kræmmervænge samme år. Jonna er sygehjælper på ældrecenter Rosenvang. Carsten er ansat i et firma i VVS – branchen i Vordingborg.

Stuehuset er bygget i 1913 og moderniseret meget i 1995-97. Den gamle kampestenslade blæste omkuld i stormen i 1999. Der hører knap 5 ha til nu, bl.a. en fredet bakke og en sø foran haven. Der er plantet et par ha skov rundt om bakken.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Lars Skovvangs Aneopslag og Kirkebøger som kilde.