Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Bjørnegård
Bjørnegård i Røstofte ligger på Røstoftevej 18 og ejes af Egon Ernstsen. Den har matr. nr. 14a. I den gamle 1688-matrikel var det gård nr. 9.

I 1710 da Prins Jørgens Gods overgik til Vordingborg Ryttergods hed fæsteren Ebbe Ibsen. Han havde været fæster fra 1699, måske endda fra 1696. Han var gift med Maren Jensdatter Bruus. Da hun døde i 1729 overdrog han fæstet til sønnen Peder Ebbesen, der blev gift med Kirsten Jacobsdatter, der var datter af den berømte bonde Jacob Olsen fra Skovhuse.

Vordingborg Ryttergods

Både Ebbe Ibsen og Jacob Olsen var ved siden af gårdfæstet skovfoged både før og efter Ryttergodsets etablering. Det var en ærefuld og betroet post. Begge Jacob Olsens sønner Johannes og Børge Jacobsen blev Regimentsskrivere. Det var den øverste embedsmand i rytterdistriktet (ryttergodset).

Peder Ebbesen døde allerede i 1737. Kirsten Jacobsdatter blev først gift med Jacob Hansen Engel, der også var ladefoged på Lekkende, i 1737. Deres datter Ellen Engel blev frue på Engelholm, og godset blev opkaldt efter hende. Kirsten blev gift med Ephraim Schumacher i 1756. De blev begge arvefæstere af gård nr. 9. Schumacher havde været skoleholder i Øster Egesborg.

Familien stammede fra Aarhus-området. Schumacher døde i 1780. Han skulle have været ladefoged på Beldringe. Det har nok nærmere været på Lekkende-Beldringe, da godsejer Raben havde købt dem begge; men Røstofte kom i 1774 til at høre under Lilliendal. Han slap for hoveri da han var ladefoged på Beldringe. Kirsten Jacobsdatter blev boende i Røstofte; men døde i Vordingborg i 1795.

Det ser ud til at gård 9 senest i 1785 blev overtaget af Jørgen Heboe, der var prokurator, en slags advokat. Han fik døbt 5 børn i Røstofte. Det sidste i 1797.

Ved folketællingen i 1801 var det Frederik Nielsen Bøgvad, der havde den. Han var født i Skovhuse. Faderen havde været underofficer der i 1737. Frederik Bøgvad havde været forpagter på Tryggevælde. Han var gift med Ane Christoffersdatter, hvis far havde været forpagter på Bregentved. Frederik Bøgvad blev senere godsejer på Charlottedal ved Slagelse.

Statsbankerotten

Hans afløser som arvefæster på Bjørnegård ca. 1804 var Laurids Bjørn. Han var først gift med Margrethe Drejer, men blev i 1810 gift med Michaline Brixen. Laurids Bjørn var en rig mand med mange statsobligationer; men statsobligationerne blev værdiløse ved statsbankerotten i 1813, og Laurids Bjørn døde i 1815.

Michaline blev gift med karlen på gården Christen Olsen; men alle pengene var væk. Christen Olsen siger i 1816 ja til Rasmus Nielsen, om at bytte gård med denne. Rasmus Nielsen var ved at flytte Askholm ud på marken. Christen Olsen var imidlertid en drukkenbolt, så de blev skilt i 1819 med præsten og godsforvalterens tilladelse.

Rasmus Nielsen døde på Bjørnegård i 1837. Enken Ellen Hansdatter blev gift med Niels Christensen fra Rørkærgård i Ørslev. De var fortsat arvefæstere. Han var det til 1885.  Sønnen Rasmus Nielsen fra Vallebogården.

I 1896 havde Rasmus Nielsen og Ole Nielsen på Søndergård i Ørslev kautioneret for proprietæren på Nørreskovgaard. Kautionen betød, at de ikke kunne holde deres gårde længere. Det gik dog ikke lige så slemt for Rasmus Nielsen. Ole Nielsen måtte forlade gården. Det måtte Rasmus ikke. Hans svoger Hans Nielsen, Vallebogården, reddede ham, så han kunne blive boende, og Rasmus´ datter Ellen Nielsen og svigersønnen Peder Apel overtog Arvefæstet i 1906. De købte den til endeligt selveje.

I 1944 blev en parcel udskilt til datteren Ellen Katrine Apel og svigersønnen Carl Edmund Pedersen. De byggede selv en ejendom. Deres søn og svigerdatter Hans og Ruth Pedersen overtog den i 1971. Denne parcel var faktisk identisk med den parcel, der hørte til Mern Kirke ved udskiftningen i 1805.

Sønnen Christian Apel overtog Bjørnegård i 1960 ved faderens død. Han blev aldrig gift. Ved dennes død i 1982 overtog Hans og Ruth Pedersen Bjørnegård. De beholdt jorden og solgte bygningerne på matr. nr.14a til Tove og Egon Ernstsen i 1992.

De solgte matr. Nr. 14b, Røstoftevej 25 til sønnen Dennis Pedersen i 2001.

Tove Petersen og Egon Ernstsen har boet på Bjørnegård siden 1992.

Tove er social- og sundhedsassistent og Egon er pensionist. De har børnene Louise (1980), der er småbørnspædagog, Dennis (1982) er sikkerhedsvagt og Linda (1989) uddanner sig til dyre-passer. De har egen have, for at kunne dyrke deres egne grønsager og kartofler.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater og Lars Skovvangs Aneopslag.