Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Bakkedal
Bakkedal ligger på Ugledigevej 24 i Ugledige. Den har matrikel nr. 2a. I den gamle 1688-matrikel havde den gård nr. 5.

Under Prins Jørgens Gods før 1710 hed fæsteren Hans Nielsen .

I 1710 var Niels Pedersen fæster. Det er nu blevet Vordingborg Ryttergods. I 1724 havde han en dragonhest opstaldet. Det fik han 4 læs hø for.

Han blev i 1727 afløst af Jacob Hansen Vrang. Jacob var samtidig ladefoged på Lekkende. Det var han allerede i 1720. Han kunne læse og skrive. I 1731 var han Prokurator (advokat) for Maren Rasmusdatter ved Stensby Birketing. Maren Rasmusdatter var blevet trolovet væk af sin far Rasmus Mortensen i Sønder Mern til Ole Christoffersen Askholm i Røstofte.

Han var 3 x så gammel som Maren. Hun var bestemt ikke tilfreds med at blive gift med sådan en gammel e´n. Det var årsagen til retssagen. Der blev ikke noget bryllup. Jacob Vrang mistede i 1733 sin kone Sidsel Boesdatter, og Maren, der var kusine til Sidsel, blev gift med Jacob Vrang.

Jacob døde i 1741 og Maren blev gift med Niels Christensen fra Snesere sogn. De to blev undertegnedes 3 x tipoldeforældre. Niels Christensen overtog også gård nr. 5; men han døde i 1769. Maren fortsatte i enkestand med sønnen Rasmus som medhjælper. Den anden søn Jacob Nielsen havde nabogården Ugledige Krogård på gård nr. 4. En tredje søn Hans Jacobsen Vrang havde gård nr. 2.

Da Ryttergodset blev solgt på auktion i 1774 blev Ugledige og dermed Bakkedal købt af Fredrik Sophus Raben. Han købte både Lekkende og Beldringe.

Da Maren døde i 1780 overtog sønnen Rasmus Nielsen gård nr. 5, som nu blev matrikel nr. 2. Han overtog i 1795 svigerfaderens gård i Balle.

Det blev vist Bent Nielsen og Kirsten Nielsdatter, der overtog Bakkedal. han døde i 1831. Enken fortsatte med sønnerne som medhjælpere, og sønnen Peter Bentsen overtog den i 1842. Da han afstår Bakkedal i 1852 fortsatte han tilsyneladende som daglejer på Bakkedal de næste 30 år.

I 1852 har Chr. Daniel Molter købt Bakkedal til arvefæste. Han var født i Karlberg Schleswig. Hans kone Margrethe Rieck var født i Mecklenburg. Hun var mejerske. Han havde været hollænderiforpagter på Marielyst ved Vordingborg.

Et hollænderi  var en kostald måske på 100 køer med eget mejeri og sandsynligvis også osteproduktion. Fra 1845 – 52 havde han været ejer af Stagegård i Bakkebølle.

Den ældste søn Johan Henrik Molter havde i 1870 købt parcellen matrikel nr. 2 b nord for Dyrlevvejen. Den yngste søn Christian Frederik Molter var karl på Bakkedal i 1870. Han var bestyrer i 1872 og havde købt den til arvefæste i 1874.

I 1911 var arvefæstet købt af Fr. Rasmussen med N. P. Andersen som bestyrer. Christian Sørensen Løppentin havde i 1912 overtaget arvefæstet. Han købte den senere til fuldt selveje. Sønnen Knud Fabricius Løppentin var med på gården fra 1921. Han overtog den efter 1930.

Christian Løppentin havde været forpagter på Lekkende, hvor han havde forpagtet hele godset.

Knud Løppentin havde solgt Bakkedal. J. Henriksen havde ejet den et par år og drevet den med bestyrer, inden Else og Jørgen Karlshøj købte den i 1951. De fik børnene Annelise i 1952, Hans Erik i 1953 og Henning i 1958. Matrikel 2b vendte tilbage til Bakkedal.

Annelise har været børnehavepædagog i Vordingborg. Hans Erik er maskinhandler i Næstved og Henning  er uddannet tømrer/snedker.

Stuehuset er bygget om en del gange, som det fremgår af billederne. De gamle kampe-stensstaldbygninger styrtede sammen i 1979 af snetryk, og der blev bygget nye.

Jørgen og Else Karlshøj solgte i 1995 jorden til Carsten Stoltze og bygningerne til S. Hartmuth og Peter Holstein. De byggede ridehal. Else og Jørgen flyttede til Ugledigevej 13.

Den blev i 2006 solgt til Stig Husted-Andersen. Han døde i 2008. Boet har ejet den siden.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks Jordebogsnotater, FT og tingbøger samt ”større gårde” som kilde.