Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Solhøjgården

Solhøjgården i Sønder Mern ligger på Gl. Præstøvej 3. Den har matr. nr. 4 R. Før udskiftningen i 1797 havde den gård nr. 13.

Hans Bentsen havde den fra 1766 til 1802. Han overtog fæstet efter hans kones stedfader, Poul Bruus, der havde den 1753 – 66. Hans Bentsen var gift med Ellen Hansdatter, datter af Hans Larsen, der havde gården fra 1744 – 53; men da var det gård nr. 14. Det var før rebningen (opmålingen) i 1762

Gård nr. 14 var under Prins Jørgens Gods og under svenskekrigene i 1658 – 60 fæstet af Jørgen Hansen. Da han døde i 1688 overtog sønnen Hans Jørgensen. Denne døde i 1719 ved skiftet fra Prins Jørgens Gods til Vordingborg Ryttergods. Nu blev det igen en søn, Jørgen Hansen.

Han havde den i 1736, da de 4 gårde fra Mern Kirke og op til Solhøjgården brændte i 1736. Han var der også ved den lille folketælling i 1739.

Hans Bendtsen oplevede så det næste godsskifte i 1774, da Høfdingshus gaard og gods blev etableret, og Sr. Mern blev henlagt til den. Han oplevede også udskiftningen i 1797. Solhøjgård fik lov til at blive liggende, mens Øagergård ved siden af blev flyttet ud.

Sønnen Hans Hansen overtog fæstet i 1802. han døde i 1844. Enken Sine Andersdatter drev den videre med sønnerne Hans og Anders. Sine døde i 1847, og Anders blev gift med Kirsten Larsdatter fra Balle , og de overtog gården.

Han døde i 1872. Året efter blev sønnen Hans Andersen arvefæster; men han døde allerede i 1874. Peter Nielsen fra Vallebogården blev gift med enken, Maren Kirstine Bendtsen og overtog arvefæstet. De byggede nyt stuehus i 1884 med samme udseende som Ellerødhøj i Ørslev.

Dette var bygget af ejeren Jens Larsen, der var tømrer, karetmager og møller. Han var svoger til Peter Nielsen. Peter døde imidlertid allerede i 1893. Maren Kirstine fortsatte som arvefæster og blev også selvejer på et tidspunkt. I 1894 fik hun Hans Nielsen fra Skovhuse som bestyrer. Han var bestyrer lige til 1931, hvor han købte gården. Maren Kirstine døde i 1933.

I 1939 solgte Hans Nielsen Solhøjgård til Lars Peter Nielsen, der også havde Øagergård på matr. 12b. Han skar tørv og oprettede en maskinstation. Han havde 6 sønner, hvoraf de 4 var medarbejdere på maskinstationen. Sønnen Jens Otto Nielsen blev forpagter af Solhøjgård i 1944. I 1948 købte Jens Otto Plovgård i Stårby, og broderen Eigil Nielsen købte Solhøjgård. Han var gift med Nethe Nielsen.

Mern Kommune købte i 1964 gården og udstykkede den til parcelhusgrunde. Eigil Nielsen købte samme år Ågård i Stårby. Stuehuset blev købt af Thormod Nielsen.

I 1977 blev gården overdraget flere ejere bl. a ”de overlevende”, der udlevede en hippiekultur.

I 1995 overtog Erna og Tommy Fremming den. I 2001 ejede Lennart Saby den. Nu havde den igen fået samme ejer som Øagergård.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks jordebogsnotater, Lars Skovvangs Aneopslag og realregistret som kilde.