Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Nørreskovgaard
Tegning af Ellen Valentin

Nørreskovgaard i Ørslev ved Vordingborg ejes af Hanne og Ole Holst Henriksen. Den er på 198 ha heraf 16 ha fredskov.

I 1708 da Prins Jørgen, ejeren af Vordingborg Gods, døde, lå den gård, der senere blev til Nørreskovgaard inde i Ørslev by. Den kan have været en del af den gamle skovriddergård, der ligger lige over for kirken; men den kan også have ligget lige bag ved skovriddergården.

Flere af gårdene var delt op i halve og kvarte gårde. Det hed en gård, når bare den var på 1 td. Hartkorn, svarende til ca. 7 tdrl.. Der var ca. 37 gårde.

Peder Jørgensen har i 1708 den halvgård, der ser ud til, at udvikle sig til Nørreskovgaard. Han blev nu fæster under Vordingborg Ryttergods. Gården havde Matr. Nr. 13 i den gamle 1688 matrikel. (I 1660 fik Hans Rasmussen Holm hele nr. 13 i fæste, da svenskerne havde ”ganske nedbrændt” hans gård i Udby året før).

I 1734 overtager sønnen Hans Pedersen gården. I 1756- 60 er det Jørgen Pedersen, der har den. I forbindelse med rebningen (udskiftningen)overdrager han den til Ole Jensen Munk Holger Munks stamfader. Holger Munk blev dr. Phil. i lokalhistorie i 1955.

Ole Munk fæstede også en anden halvgård, så han nu havde en hel gård. Men i 1768 overtager han Holger Munks fødegård i Vintersbølle, og Lydik Jacobsen fæster Nørreskovgaard. Han startede under ryttergodset; men blev efter auktionen på dette fæster under Iselinge Gods og udflyttede gården i 1782. Sønnen Jakob Lydiksen har den fra 1797-1811.

I 1811 blev Vagn Boberg N.s tip-tip-oldefar Peder Christensen fæster. Han havde kort forinden været skovridder i Græsbjerg, og var fortsat skovridder indtil d. 7. august 1828, da han blev dræbt ved en vådeskudsulykke. 1 ½ år tidligere blev den yngste søn på Iselinge også dræbt ved en vådeskudsulykke.

Hans enke Karen Hansdatter fortsatte fæstet med sønnen Hans Peder Christensen som bestyrer. Ved det første sogneforstandervalg i Ørslev i 1841, var der ingen fra Nørreskovgaard, der havde valgret, da det kun var gårdmænd; men netop ikke kvinder, der havde valgret.

Hans P. C. s broder Carl Christensen, der et helt år tidligere havde overtaget Lillevangsgården efter sin svigermor, opnåede heller ikke, at blive optaget på valglisten. Han blev dog senere sognerådsformand.

Karen Hansdatter døde i 1845.

Georg Aagaard, sønnen fra Iselinge, overtager fæstet med Hans Peder Christensen som forpagter. Georg Aagaard er selv forpagter af Bennitze ved Maribo og bliver valgt til den grundlovgivende forsamling for Lolland i 1848. Han bliver også valgt til Folketinget i 1849 for de Nationalliberale.

Han dør i 1858, og enken overdrager i 1866 Nørreskovgaard til sønnen Holger Valdemar Aagaard.
1866 oprettes proprietærgården Nørreskovgaard, idet de 2 gårde, der lå ude, hvor TV-2- masten ligger i dag, lægges ind under. Den sidste dog først i 1869.

I 1868 blev avlsbygningerne til Nørreskovgaard bygget Hovedbygningen nogenlunde samtidig med høj kampestensgrund.

Hans Peder Christensen, der havde været forpagter af Nørreskovgaard frem til oprettelsen af proprietærgården, blev boende i det gamle stuehus, der lå bag ved kampestensbygningerne (avlsbygningerne).

Kampestenene til byggeriet er i lighed med kampestenene til Marielyst og en del af gårdene her i området ” importeret” fra Bornholm via naturhavnen i Vordingborg; der er også brugt enkelte mindre marksten; men kun i begrænset omfang.

Holger V. Aagaard var ikke gift ved oprettelsen; det blev han ca. 1875, og i 1880 havde de 15 tjenestefolk på Nørreskovgaard. I 1890 var antallet halveret.

I 1896 overtog Landcreditkassen gården, og Holger V. Aagaard udvandrede til Idaho i U. S. A. og året efter overtog Grosserer Hirschsprung den, i 1905 blev Poul Sølling ejer og i 1921 Løjtnant Hans Jørgen Nikolai Matzen.

H. J. Matzen døde i 1962, og hans enke E. H. Matzen fortsatte og forpagtede den ud til sønnen Carl F. Matzen, der havde Søbygård i Jungshoved. Han var gift med Musse Matzen.

Da Ellen Hansine Matzen blev dræbt ved en trafikulykke i 1968, overtager Carl F. Matzen gården. med sønnen Hans Jørgen Matzen boende på Nørreskovgaard som driftsleder.

I 1999 overtager Bente og Niels Vibholm gården. De havde drevet en del større gårde i Canada og rundt i Danmark. De tilkøbte og lagde jorden fra Ellerødgård og Korsgård ind under Nørreskovgaard, så den i dag er på 198 ha.

De moderniserede hovedbygningen særdeles meget; men solgte gården igen i 2005 til Hanne og Ole Holst Henriksen. Niels Vibholm købte godset Bjergbygård ved Mørkøv.

Ole Holst havde i 22 år haft Pilegård i Landsgrav Sogn ved Slagelse. Hanne Holst er fortsat operationssygeplejerske på Slagelse Sygehus. De har 3 børn: 1 datter Maria og 2 sønner: Nicolai og Jarl, der begge er handelsstudenter og under landbrugs uddannelse. Jarl skal dog først ind til Livgarden.

Den 31. maj 2007 har Ole Holst Henriksen fået tilladelse til at oprette en 27- hullers golfbane. Der medgår 96 ha til golfbanen. Kampestensbygningerne skal moderniseres til faciliteter til golfbanen. Den er lagt i mølpose indtil videre.

Ole Holst er stærkt engageret i avlerforeningen for Hunsballe Frø og er formand for denne. Den 9. juni 2007 blev han også formand for Elevrådsforeningen f. Næsgård Agerbrugsskole.

Kilde: Vagn Boberg Nielsen har skrevet historien med Holger Munks notater og F. Vestergaards Ørslev-bog som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt