Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Ellebæksgård
Tegning af Ellen Valentin

Ellebæksgård ligger på Sandvigvej 19 i Sandvig ved Mern og ejes af Katrine og Boye Jensen. Den har matr. nr. 10. I 1688-matriklen havde den gård nr. 12.

Gård nr. 12 lå på samme sted i år 1700. Fæsteren hed Rasmus Enevoldsen. Han og familien havde haft fæstet i mere end 30 år. Det var en firelænget gård. Der var 5 heste og 2 køer.

I 1715 var sønnen Jens Rasmussen blevet fæster eller medfæster. Han havde stadig fæstet i 1739; men i 1746 havde hans datter og svigersøn Karen Jensdatter og Thomas Hansen over-taget gård nr. 12.

Den overgangsperiode var meget vanskelig. Landbruget var meget præget af kvægpesten, som forårsagede, at halvdelen af køerne i Sydsjælland døde. Da der samtidig var nogle meget tørre år, måtte man i foråret 1740 sætte dyrene på græs i begyndelsen af april på grund af fodermangel.

I 1741 var det decideret misvækst i Sandvig. Man måtte fodre med stråtaget for at skaffe foder nok. man kunne ikke en gang høste udsædsmængden – hvorfor fænomenet ”lånekorn” var meget almindeligt, da man skulle låne af Ryttergodset for at skaffe udsæd.

Men i 1755 var det til gengæld en meget våd sommer, og i 1768 fulgte vandet plovmanden i hælene, da han pløjede til rug.

Brockenhuus
Sandvig var i 1761 blevet købt af von Brockenhuus fra Nysø. Han var kongens staldmester. Han havde købt Oremandsgaard og Jungshoved Gods af kongen. Vildtbanepælene blev dermed flyttet. Hvor de før gik til den gamle Tappernøje Kro, blev de nu rykket sydligere ned midt i Allerslev og midt i Mern Sogn. Ugledige hørte til kongens vildtbane, det gjorde Sandvig, Tågeby og Skalsby ikke.

Thomas Hansen var død i 1763 og enken Karen Jensdatter fortsatte med sine børn som medhjælpere. I 1776 var hun gået på aftægt, og sønnen Ole Thommesen havde overtaget fæstet. Brødrene Jens og Hans var også begge blevet gårdmænd i Sandvig. Ole var blevet gift med Hedvig Sørensdatter fra Kindvig, og da han døde i 1798, fortsatte hun og blev året efter gift med Jens Mogensen fra Sageby.

Udskiftningen af Sandvigs jorder skete under Jens Mogensen. De 12 gårde blev liggende inde i Sandvig med stjerneudstykning, og den 13. blev flyttet ud på Sandvigs overdrev ved Nr. Mern som matr. nr. 13; men omkr. 1811 bliver Hedvig gift for 3. gang med unge Peder Madsen som gårdmand. Han blev så efterfølgende gift med Thomas Hansens barnebarn Karen Hansdatter, og da Peder døde, blev hun gift med Ole Hansen fra Pilehøj i Ugledige. Han har Ellebæksgård til sin død i 1876. Hans anden kone Maren Olsdatter fortsætter; men bliver i 1878 gift med Jens Rasmussen fra Allerslev. Oremandsgaard sælger den samme år med skøde til dem; men året efter dør Maren på Frederiksberg hospital. Jens fortsætter med søsteren Else Margrethe, der også er blevet enke, som husbestyrerinde.

Ole Andersens familie

I 1881 sælger han til Ole Andersen fra Røstofte. Denne, hvis søn A. P. Andersen havde over-taget Toftvang i Kindvig, dør i 1915. Enken fortsætter; men går på aftægt i 1919 og sælger gården til datteren Kirstine og svigersønnen Carl Jensen. De havde ikke nogen børn selv; men nevøen Kjeld Jensen voksede op hos dem fra han var 2 år gammel. Kjeld Jensen blev gift med Vera Petersen fra Højlykkegård i Kindvig og overtog forpagtningen af Ellebæk i 1951 og købte den i 1956. I 1964 blev han valgt til forretningsfører i Bondestandens Sparekasse. Samme år blev han branddirektør for Østifternes Brandforsikring. Kjeld Jensen deltog i en del fusioner med Bondestandens Sparekasse, først til Sparekassen Sjælland, så til Sp. København-Sjælland, Unibank og til sidst Nordea. Kjeld drev sideløbende sit landbrug og Vera havde i 1979-99 et møntvaskeri i Vordingborg.

Sønnen Bjarne er Fiatforhandler i Vordingborg, datteren Jette er undervisningsdirektør i Alberts-lund Kommune, og sønnen Boye og hans kone Katrine overtog i 1983 Ellebæksgård. Katrine er født i Værløse.

I 1983 var der 44 ha og 100 søer; men de har siden tilkøbt jord, så Ellebæk er på i alt ca. 170 ha. Herudover ejes anden ejendom på 90 ha og der forpagtes ca. 45ha. Besætningen er på 400 søer og lidt slagtesvin.

Boye og Katrine har fået 5 dejlige børn, Maria, Maja, Susanne, Sara og Martin. Sidstnævnte er den ældste og arbejder på Ellebæksgård. Han er uddannet agrarøkonom.

Historien er skrevet af Vagn Boberg Nielsen med Holger Munks notater og Gunnar Kirchheiner Johansens notater som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.