Copyright © Mern-by.dk

Historien  om  Bøgely
Tegning af Ellen Valentin

Bøgely Matrikel nr. 11c i Nørre Mern ejes af Gitte Linde og Lasse Rosenkrands Christensen. Den ligger på Nedermarken nr. 8.

Det er en lille gård, der er oprettet i 1860 af Hans Rasmussen. Han var søn af Rasmus Bendtsen, der havde Gedebakkegården. Rasmus Bendtsen delte ud af sin jord til sine børn.

Datteren og svigersønnen Mette Marie og Engelbredt Rasmussen fik først Hulemosegården.

Sønnerne Hans og Rasmus Rasmussen får hver en parcel. Herved blev Bøgely oprettet.

Misvækst

Nedermarken havde egentlig ført en lidt omtumlet tilværelse, da Nr. Mern var en fattig landsby i begyndelsen af 1700-tallet. Der havde været misvækst mange gange. Det var ikke altid at udsædsmængden kom hjem igen, og bønderne havde bragt kvægsygen med hjem fra Lekkende-gården, når de havde været på hoveri der.

De kunne ikke betale deres afgifter, og flere af gårdene lå øde. Præstens søn blev sat til at fæste en af disse ødegårde; men det endte med, at den blev delt mellem de 4 rige Tågeby-bønder.

Da Regimentsskriveren (Ryttergodsets administrator) havde gjort dette med succes 1 gang, ville han gøre det med endnu en ødegård; men Tågebybønderne ville ikke betale højere afgift. Så det endte med at jorden blev lagt til Sandvig som overdrevsjord, og der skete lidt regulering mellem landsbyerne Sandvig og Tågeby.

Det var grunden til, at Sandvig havde overdrevsjord oppe imellem Nr. Mern-gårdene. Den jord er senere blevet til Granlygård, en udflyttergård af Sandvig.

Bondeslag
Men Nr. Mern havde stadig problemer med at betale afgifterne, og i 1734 var der et bondeslag i Mern. Jeg har ikke kendskab til forløbet; men i 1740 gik Regimentsskriveren den modsatte vej og lægger mere jord til Nr. Mern, idet den lille nabolandsbys enlige gård, Badebygård blev nedlagt, og jorden blev brugt til overdrevsjord og græsgange for bønderne i Nr. Mern.

Det blev til en væsentlig del af Mern Nedermark, og det forbedrede forholdene for bønderne i Nr. Mern.

Udskiftningen

Ved udskiftningen skete der det, at en væsentlig del af Badeby/Nedermarken blev lagt til Høvdingsgård mod, at Lilliendal fik jord i Østergårdstræde til Østergård og hovedgårdsjord til selve Lilliendal.

Men Gedebakkegård blev samtidig flyttet ud, og der blev oprettet nogle husmandssteder i Nedermarken.

Bøgely blev først oprettet i 1860. Den blev vel kaldt Bøgely, da noget af jorden lå i ly af Bugtvedskovens bøgetræer. På udstykningskortet kan man se, at det meste af Bøgelys jord havde hørt til Badebygården. Den havde vist været i samdrift med Nr. Mern.

Bøgelys beboere

Hans Rasmussen var gift med Inger Kirstine Rasmusdatter fra Toftegård i Mern, og da han døde i 1870, blev hun gift med Jørgen Nielsen Fra Store Røttinge. Han blev arvefæster og kaldte sig boelsmand, en titel der ikke blev benyttet så meget i Sydsjælland. De kaldte sig som regel for parcellister.

Da han døde i 1890 fortsatte enken et årstid; men i 1891 overtog sønnen af første ægteskab, Rasmus Peter Rasmussen arvefæstet. Rasmus P. Rasmussen blev selvejer omkr. 1915, og sønnen Hans Rasmussen overtager den ca. 1934.

Han lagde et stort arbejde i at dræne al jorden for at forbedre frugtbarheden, ved den lejlighed sløjfede han den mergelgrav, der havde leveret ler til de lerklinede vægge. Han havde den til han flyttede på plejehjem i1976; men havde inden da solgt jorden til Olga og Børge Madsen i Tågeby. Olga var hans niece. Hans Rasmussen døde på Solhøj i 1981.

Hans datter og søn Inger og Jørgen havde gården til de solgte til Hans Henning Christensen, der boede på Amager. Han købte Bøgely i 1983 og gennemførte en omfattende renovering og ombygning. Han indrettede stuehuset i 2 etager og moderniserede alt inkl. begge længer. Han indrettede ko - og svinestalden til veteranbilmuseum og loen til værksted med grav og lift, så han kunne reparere køretøjerne. Han gjorde meget i Jaguar, Austin Healey 3000 og vist nok Porsche. Han brugte det til sommerhus frem til 2001.

Han flyttede til Spanien og solgte ved årsskiftet 2001/02 til Gitte Linde og Lasse Rosenkrands Christensen. De kom fra Roskilde. Sidstnævnte er ansat ved politiet.

Artiklen er blevet til på foranledning af Per Christensen i Seattle i USA. Han er barnebarn af blikkenslager Vilhelm Sørensen og graver Jenny Sørensen i Mern. Sidstnævnte var født på Bøgely, som datter af Rasmus P. Rasmussen.

Pers mor, Eva er vokset op i Mern. Hun boede med sin mand Evald, officer i flyvevåbnet, i Skovlunde, hvor Per er vokset op. Han er civilingeniør fra DTU i Lyngby, og har taget en Ph.d. i datalogi i Seattle, hvor han mødte sin kone. Han aftjente sin værnepligt i Karup. Han fik efterfølgende job i Berlin i 3 år og blev gift i Mern Kirke i 1997. Per var 2 år på Hawaii og har derefter været næsten 10 år hos Pixar i Seattle som software-udvikler. De laver animationsfilm som Toy Story og Cars.

Per arbejder på et program, der beregner de billeder, en film består af. Det involverer meget matematik og fysik i at få billederne til at se ordentlig ud. I 2010 blev han tildelt en teknisk Oscar for hans bidrag til, at udvikle en effektiv metode til at simulere en bestemt slags refleksioner.

Per bidrager også med gamle billeder til hjemmesiden Mern-by.dk

Historien er skrevet af Vagn B. Nielsen med Holger Munks notater og Lilliendals afgiftsprotokoller som kilde.

Historien har stået i Landbrugs-Nyt.